Projekt GreenFilmTourism

W ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja realizowany będzie ciekawy projekt - GreenFilmTourism. Jego celem jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego rejonu, a także wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Wynikiem projektu będzie m.in.:

  • opracowanie portalu internetowego Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego z bazą danych FDK oraz z bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru,
  • wytyczenie szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego i opracowanie powiązanej z nim cyfrowej mapy FDK,
  • przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w tym zakresie (seminaria, warsztaty, wizyty studyjne),
  • opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów oraz wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także sprzyjające wzrostowi przyjazności produkcji filmowych i TV dla środowiska,
  • stworzenie wspólnej kampanii promocyjnej, wspierającej realizację celów projektu i zwiększającej skuteczność́ jego oddziaływania.

Efektem projektu GreenFilmTourism  będzie powstanie zintegrowanego systemu informacji, edukacji, upowszechniania i promocji Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Sprzyjał on będzie rozwojowi turystyki filmowej. Będzie także oddziaływał na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzał wspólną ofertę kulturowo-przyrodniczą pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów.

Projekt realizowany jest przez  Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Partnerami projektu są:

  • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (Słowacja)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie
  • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
  • Inovačné partnerské centrum, Prešov (Słowacja)
  • Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

 

Zespół kinowy Coigdzie.pl®

Wróć

do góry ▲